Nyheder fra Selskabet Højeruplund 2018

Pressemeddelelse om istandsættelse af det historiske inventar i den gamle kirke i Højerup.

Pressemeddelelse om istandsættelse af det historiske inventar i den gamle kirke i Højerup.

Selskabet Højeruplund modtog i 2017 tre store bevillinger til kirkeruinen på klintekanten og satte derfor arbejdet med istandsættelsen af den i gang i foråret 2018.

En bevilling fra Augustinusfonden på 355.396 kr. var øremærket til det historiske inventar (prædikestol med lydhimmel samt gotisk fløjdør). Claus Englund Pedersen fra Snedkerkonservator og billedskærer Henning Pedersen og Søn, Køge, og Tom Egelund fra Nordisk Konservering, Rådvad, har arbejdet i kirken med istandsættelse af disse dele siden august. Fredag den 2. november kunne de to håndværksfirmaer aflevere det færdige resultat til Selskabet Højeruplund under overvågelse af Slots- og Kulturstyrelsens tilsynsførende arkitekt Kjeld Borch Vesth, der i øvrigt havde stået for en større istandsættelse af kirken under ”ruinkampagnen” i 1988-90.

De to håndværkere har ladet sig inspirere af den gamle prædikestol fra ca. 1605 af Tryggevælde-typen til at nyskære og staffere nogle manglende dele, nemlig en kerub og et hængestykke fra lydhimlen og et hængestykke fra forneden på prædikestolen, som de vederlagsfrit har overladt til kirken og som Selskabet har fået Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse til at montere på prædikestolen til udfyldelse af den tomme plads. Da også hermefiguren af evangelisten Johannes er blevet sat tilbage på sin plads, fremstår prædikestolen næsten intakt – dog mangler stadig hermefiguren af evangelisten Marcus, som de to firmaer har afgivet tilbud på også at nyskære og staffere til opsætning. Selskabet Højeruplund har for tiden en ansøgning ude om fondsstøtte til dette ekstra-arbejde, der ikke var omfattet af det oprindelige projekt.

Den gotiske dør mellem våbenhus og skib, som blev gemt væk efter et tyveri af et felt i 2014, er også sat i stand og det stjålne felt gensnittet og stafferet, hvorefter det nu sidder på sin plads i døren.

Håndværkerne har også – som interessearbejde – udført en model af det felt i den historiske dørfløj, der blev slået ud af et lyn i 1700-tallet og alene genskabt på døren med maling. Modellen er overdraget Selskabet Højeruplund og vil forhåbentlig komme til at hænge på traktørstedet. Slots- og Kulturstyrelsen ønskede ikke at få døren genskabt i den oprindelige skikkelse, idet selve historien om det ødelagte felt

Håndværkerne fortæller at de har nydt at arbejde på en arbjdsplads med en så spektakulær udsigt.

Arbejdet med renoveringen af kirke og kirkegård kommer til at strække sig over to år. I 2018 er selve kirkebygningen sat i stand – der mangler kun ganske lidt i en klarmelding, og i 2019 starter arbejdet med kirkegårdsmuren og omgivelserne i øvrigt. Arbejdet forventes at kunne færdigafleveres i sin helhed i efteråret 2019.

Selskabet er i løbende dialog med Stevns kommune om arbejdet på udearealerne, idet kommunens planer om et støttepunkt for verdensarvsformidlingen i Højeruplund skal samarbejdes med arbejdet med kirkeomgivelserne.

Lydhimmel med ny kerub og hængestykke

Nyskåret hængestykke prædikestol

Prædikestol efter renovering med Johannes påsat

Dør efter reparation og med nyskåret midterfelt

Selskabet Højeruplund indbyder til foredrag og

generalforsamling på Traktørstedet Højeruplund

tirsdag den 13. november 2018 kl. 19.00

 

Aftenen indledes med foredrag: Kalkmalerierne i Højerup gl. kirke”
Konservator fra Nationalmuseet Isabelle Brajer fortæller om kalkmalerierne i Højerup gl. kirke på grundlag af undersøgelser foretaget i 2016

 Alle er velkomne til dette foredrag

Kl. 20.15 fortsættes med ordinær generalforsamling i Selskabet Højeruplund.

Kun medlemmer kan ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
 4. Bestyrelsens forslag til kontingent
 5. Køb samt pantsætning af fast ejendom.
  I overensstemmelse med vedtægterne søger bestyrelsen generalforsamlingens godkendelse af købet af matr. nr. 3-t m.fl., Højerup, samt godkendelse af tinglysning af pantebrev stort 2 mill. kr., variabel rente, i den købte ejendom.
  Et bilag med nærmere oplysninger er sendt pr. mail til medlemmer hvis mailadresse er bestyrelsen bekendt, og kan tilsendes andre ved henvendelse til formanden.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for tre år.
  På valg er Lars S. Hansen, Steen Adamsen og Bo Henriksen
  Alle er villige til genvalg
 8. Valg af to revisorer.
  På valg er Jens Bech Jensen og Anders Dahl
  Begge er villige til genvalg
 9. Eventuelt

Selskabet Højeruplund byder på kaffe og brød. Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen, pr mail til formand@hb39.dk, eller pr. post til Bjælkerupvej 2, Store Heddinge.

Foredrag om istandsættelsen af den gamle kirke

Førstkommende tirsdag den 25. september 2018 kl. 19.00 indbyder Selskabet Højeruplund til møde i Højeruplund.

Arkitekt Henning Johansen vil fortælle om arbejdet med at sætte kirkeruinen i stand. Arbejdet blev påbegyndt i foråret og forventes at være færdigt efteråret 2019.

Alle er velkomne. Selskabet Højeruplund byder på gratis kaffebord for medlemmer.

Efter kaffebordet afholdes medlemsmøde om bestyrelsens forslag til ordensreglement for området.Højerup gl. Kirke

Fantastisk operaaften i Højeruplund

Arrangementet var yderst velbesøgt hvor flere desværre måtte gå forgæves. Aften blev indledt med Højeruplundfanfaren på parforcehorn – udført af
Jesper Jørgensen og Peter Henrik Tesdorpf. Så en fællessang – Jeg ved hvor der findes en have så skøn – hvor der blev sunget igennem så taget var ved at lette. Så var det blevet tid til opera med musik af Mozart hvor de to unge opera sangere Simon Duus og Sofie Elkjær Jensen virkelig begejstrede publikum med deres fortolkning af sangene fra Figaros bryllup – flot akkompagneret af Troels Roland på pianette. Efter en god times tid hvor det også var ved at blive mørkt sluttede arrangementet i kirken med stående applaus til de unge kunstnere . Sangaftenen fortsatte med kaffebord på Højeruplund hvor der blev sunget sange af Carl Nielsen og sange fra operaen Porgy and Bess – samt er par fællessange. Så var det tid at afslutte en dejlig og medrivende aften med musik og sang i Højeruplund.

Husk sang- og musikaftenen i den gamle kirke tirsdag den 14. august 2018 kl. 19.30 og efterfølgende på traktørstedet med pianisten Troels Roland, sopranen Sofie Elkjær Jensen og basbarytonen Simon Duus, der bl.a. fremfører uddrag af Mozarts opera Figaros Bryllup. Der er gratis adgang i kirken. Kaffen på traktørstedet afregnes med traktøren.

Læs mere her: Pressemeddelelse Højeruplund 14.8.2018

20. juli 2018

Pressemeddelelse: Nyt fra Selskabet Højeruplund

Vi sætter den gamle kirke i stand 2018-19.

Takket være bevillinger fra Den A.P.Møllerske Støttefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond og Augustinusfonden kan vi nu gennemføre en højst tiltrængt renovering af den fredede kirkeruin.

Læs mere her: Pressemeddelelse om istandsættelse af den gamle kirke i Højerup.