Vedtægter for Højeruplund

§ 1.

Selskabets navn er Højeruplund. Dets hjemsted er Højerup, 4660 Store Heddinge.

§ 2.

Selskabets formål er at værne om og udbygge samfølelsen i vort land ved:

at afholde upolitiske, kulturelle møder i Højeruplund,

at rejse mindesmærker for historiske begivenheder og for personer, der har gjort sig markant gældende,

at forvalte, udvikle og vedligeholde alt der vedrører Højeruplund og Højerup gamle Kirke og kirkegård i overensstemmelse med selskabets adkomster og under iagttagelse af selskabets love.

§ 3.

Enhver, der kan gå ind for selskabets formål, kan blive medlem mod erlæggelse af et årligt kontingent. Et medlemskab omfatter samboende og giver ret til gratis parkering og fri adgang til Mindelunden, Mindehuset og Den gl. Kirke.

§ 4.

Selskabet ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, hvoraf tre afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger inden for sin midte formand, sekretær og kasserer, og de danner et forretningsudvalg, som kan suppleres med et yderligere bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden anser det for nødvendigt, eller når mindst tre medlemmer af bestyrelsen forlanger det med angivelse af begrundelse herfor.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer er mødt.

§ 5.

Selskabets regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september.

§ 6.

Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes i hvert års november måned. Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel i lokale blade eller ved brev til hvert medlem.

Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
4. Bestyrelsens forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af 2 revisorer.
8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er ethvert medlem, men medlemskaber der omfatter samboende har kun én stemme.

Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed og er altid beslutningsdygtig bortset fra forslag til vedtægtsændring og forslag til selskabets opløsning, jfr. § 11 og 12.

§ 8.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen bestemmer det, eller mindst 20 medlemmer begærer det med angivelse af emne. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

§ 9.

Selskabet tegnes af formanden. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.

§ 10.

Ved udtrædelse af selskabet kan der ikke stilles krav om nogen del af selskabets formue.

§ 11.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer herfor.

§ 12.

Bestemmelse om selskabets opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling og forudsætter, at 2/3 af de fremmødte stemmer for. Ved opløsning skal selskabets midler anvendes som anført i § 2 eller andet almennyttigt formål på Stevns.

§ 13.

Medlemmer, der i henhold til tidligere vedtægter har opnået livsvarigt medlemskab af selskabet, bevarer dette.

Vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 12. og 26. februar 2008

Jens Bech-Jensen, formand

På ordinær generalforsamling den 23. november 2021 blev mindre ændringer i § 2, sidste afsnit, vedtaget (tilføjelse af ”, udvikle” og sletning af ”og den for kirken oprettede fundats”)

Jens Carl Jørgensen, formand